Integralny model AQAL obejmuje wszystkie ćwiartki , wszystkie poziomy, wszystkie stany , wszystkie typy oraz wszystkie linie…

Linie (strumienie). Istnieje ponad 20 względnie niezależnych linii rozwojowych takich jak: somatyczna, fizyczna, kinestetyczna, psychoseksualna, potrzeb, emocjonalna, poznawcza, tożsamości, moralności, interpersonalna, przyjmowania roli, duchowa (jako linia, nie jako najwyższy poziom). Każda linia rozwojowa charakteryzuje się względną niezależnością rozwoju. Oznacza to, jak mówi Wilber, że, „dana osoba może być bardzo zaawansowana w jednych liniach, średnio zaawansowana w innych i słabo w jeszcze innych”.

Podstawowe linie rozwojowe. Dla ogólnego rozwoju człowieka niezwykle istotny jest harmonijny rozwój podstawowych linii: poznawczej, moralnej, interpersonalnej, duchowej i emocjonalnej. Bardzo często te właśnie linie są mocno zahamowane wśród ludzi zajmujących się tenisem stołowym (sportem). Na przykład badania pana Mariana Goryńskiego, sprzed prawie 30 lat, wykazały, że główną cechą reprezentantów Polski w tenisie stołowym było „rozmijanie się z prawdą” (zakłamanie), co ma związek z linią moralną i interpersonalną. Z obserwacji, wywiadów i lektury (na przykład portali www) wynika, że ogólna sytuacja w środowisku sportowym nie bardzo się zmieniła. Dotyczy to wielu zawodników, trenerów, działaczy i dziennikarzy sportowych, związanych z tenisem stołowym. Co zatem można zrobić, aby szkolenie w tenisie stołowym (sporcie), uwzględniało wszystkie podstawowe linie rozwojowe?

Integralne szkolenie w tenisie stołowym. Integralny wieloletni program szkolenia powinien uwzględniać wszystkie podstawowe linie rozwojowe:

  • Linia poznawcza – Zdobywanie wiedzy dotyczącej treningu, zawodów, odnowy, rozwoju, sukcesów, mistrzostwa, ciała, umysłu itp.. Rozwój myślenia taktycznego na treningu i zawodach. Prowadzenie dzienniczka treningowego, lektura, dyskusje, analizy sytuacji szkoleniowych, projektowanie planów szkoleniowych, itp. Stosowanie aktywnych metod takich jak zadawanie pytań, konstruowanie map umysłowych itp. dla rozwoju wiedzy,inteligencji intelektualnej, myślenia twórczego. Tworzenie kultury ceniącej wiedzę, dociekliwość, pomysłowość, twórczość itp.. Zachęcanie do nieustannej nauki i studiowania.

  • Linia moralna – Lektury, pogadanki, dyskusje na temat fair-play, kodeksu etycznego zawodnika, trenera, działacza, sędziego, rodzica, kibica itp.. Praktykowanie etycznego postępowania w sytuacjach treningowych, na zawodach itp.. Osobiste monitorowanie swojego postępowania (na przykład w formie „osobistej książki”). Tworzenie kultury ceniącej uczciwość, szacunek dla siebie, przeciwnika, dbałość o sprzęt i obiekty, o środowisko, o zespół, o innych, o kraj, o planetę itp.

  • Linia interpersonalna – Stały rozwój umiejętności komunikacji w procesie szkolenia – uczenie się uważnego słuchania, przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej, asertywnego wyrażania złości, porozumienia, zaufania, twórczego rozwiązywania konfliktów, umiejętności poświęcenia się dla wspólnego dobra, budowania synergii (współdziałania), itp.. Zachęcanie i tworzenie warunków do współpracy w parach, w grupach, w całym zespole. Stała wymiana doświadczeń, dialogi, dyskusje, debaty, przygotowywanie i realizacja wspólnych projektów.

  • Linia emocjonalna – Stała praca nad świadomością swoich emocji. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Trening wzbudzania stanów optymalnej gotowości podczas gry, kontroli swoich nastrojów, motywowanie się. Opanowanie różnorodnych metod relaksu, wizualizacji, medytacji.

  • Linia duchowa – Stała praca nad rozwojem tożsamości, świadomości siebie. Prowadzenie dzienniczka doświadczeń. Praktyka medytacji, modlitwy, aktywne zadawanie pytań, (Kim jestem? Co mogę? Czego chcę? Jak reagować na różne sytuacje? Czego unikać? Do czego dążyć?)