W Nowym Roku życzę nam wszystkim:

 • tworzenia lepszego świata tenisa stołowego w każdej naszej szkółce;
 • znacznego poszerzenia kręgu ludzi autentycznie podążających drogą mistrzostwa osobistego;
 • tworzenia warunków integralnego rozwoju dla każdego uczestnika programu;
 • rozwijania indywidualnych talentów każdego;
 • wykorzystania w codziennej pracy szkoleniowej i organizacyjnej najlepszych światowych praktyk.

W rozwoju osobistym życzę każdemu z Nas:

 • cierpliwej codziennej pracy podnoszącej wewnętrzne systemy operacyjne do poziomów integralnych;
 • stałego poszerzania wiedzy na temat szkolenia mistrzów świata w tenisie stołowym oraz integralnego rozwoju;
 • stałego rozwoju umiejętności szkolenia i organizowania szkolenia według najlepszych znanych na świecie standardów;
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności szkolenia wstępnego (F1) oraz podstawowego (F2)
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności rozwijania odporności psychicznej w sobie i u swoich wychowanków (F3), a także prowadzenia integralnego biznesu w tenisie stołowym (F4);
 • tworzenia i odkrywania coraz wyższej jakości szkolenia i organizacji szkolenia.

W rozwoju kultury życzę Nam:

 • bycia przykładem dążenia do mistrzostwa osobistego;
 • stałego rozwoju kultury mistrzowskiej;
 • poszerzania wspólnej integralnej wizji rozwoju;
 • mądrego i cierpliwego dialogu między podejściem tradycyjnym (egocentrycznym), a integralnym
 • praktykowania komunikacji pozytywnym językiem, bez przemocy, z szerokim środowiskiem;
 • tworzenia system wzajemnego wsparcia w swojej szkółce, regionie i szerszym systemie;
 • tworzenia życzliwej atmosfery w swojej szkółce i szerzej;
 • podmiotowego traktowania dzieci;
 • stałego rozwoju współpracy z rodzicami;
 • stałej współpracy z okolicznymi szkołami;
 • rozwoju umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

W rozwoju systemu szkolenia życzę Tobie i Nam:

 • doskonalenia kompetencji szkoleniowych i integralnych trenera według wymagań światowego tenisa stołowego;
 • stałego udoskonalania system warsztatów FUNdamenty dla rozwoju praktycznych kluczowych kompetencji trenerów;
 • jak najpełniejszego wykorzystania telekonferencji jako pomocniczego narzędzia rozwijającego kluczowe kompetencje organizacyjne i szkoleniowe trenerów;
 • przygotowania nowej generacji multimedialnych materiałów szkoleniowych do programu FUNdamenty;
 • realizacja cyklu obozów jako głównego narzędzia doskonalenia praktycznych kompetencji trenerów i zawodników uczestników programu, jako punktu odniesienia dla całorocznej pracy w szkółce;
 • dalszego rozwoju spójnego systemu szkolenia w każdej naszej szkółce według zasad FUNdamentów;
 • tworzenia społecznych i materialnych warunków treningowych dla rozwoju talentów w każdej szkółce;
 • rozwoju systemu identyfikowania (naboru i selekcji) osób o największym potencjale podążania ‘drogą mistrzostwa’;
 • zintensyfikowanie organizacji warsztatów regionalnych jako szczególnie ważnego narzędzia rozwoju tenisa stołowego w każdym regionie;
 • wprowadzenie wielu udoskonaleń w wykorzystaniu strony integralnego tenisa stołowego i rozwoju sieci stron partnerskich.

                                                          Jerzy Grycan